#6322 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 82
● Trang Phục: 92
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 92

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,520,000đ

XEM ACC

CARD 1,900,000đ

MUA NGAY

#7977 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 71
● Trang Phục: 85
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 85

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

CARD 1,800,000đ

MUA NGAY

#7964 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 59
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 59

Skin: 71

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,400,000đ

XEM ACC

CARD 1,750,000đ

MUA NGAY

#6274 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 73
● Trang Phục: 79
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 73

Skin: 79

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#3504 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 68
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 83

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,320,000đ

XEM ACC

CARD 1,650,000đ

MUA NGAY

#7976 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 92
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 92

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#2593 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 74
● Trang Phục: 87
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 74

Skin: 87

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,240,000đ

XEM ACC

CARD 1,550,000đ

MUA NGAY

#5961 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 60
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 71

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#3503 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 60
● Trang Phục: 79
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 79

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,160,000đ

XEM ACC

CARD 1,450,000đ

MUA NGAY

#8453 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 66
● Trang Phục: 84
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 66

Skin: 84

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#3515 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 71
● Trang Phục: 87
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 87

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#6328 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 77
● Trang Phục: 81
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 77

Skin: 81

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#581 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 68
● Trang Phục: 87
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 87

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000đ

XEM ACC

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#2893 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 77
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 77

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,000,000đ

XEM ACC

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#7718 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 73
● Trang Phục: 81
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 73

Skin: 81

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,000,000đ

XEM ACC

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#7875 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 57
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 57

Skin: 83

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,000,000đ

XEM ACC

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#8450 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 76
● Trang Phục: 76
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 76

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,000,000đ

XEM ACC

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#87 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 64
● Trang Phục: 79
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 79

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#5841 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 62
● Trang Phục: 81
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 81

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#7991 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 70
● Trang Phục: 68
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 68

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY